?>

Katolička

Iskrena želja članova je obraćenje i posvećenje vlastitog života kroz milost Božju sa sredstvima koja nam nudi Katolička crkva. Vidimo se u srcu Crkve u podložnosti Svetomu Ocu i naučiteljstvu Crkve.

Vjera koju živimo povezuje se sa snažnim misionarskim djelovanjem u skladu s mogućnostima pojedinca. Ohrabrujemo se riječima: “Svaki vjernik pozvan je na svetost i poslanje.”[1]

Od samog početka Totus Tuus članove karakterizira duboka ljubav prema Katoličkoj crkvi i Papi, pastiru Božje Crkve. Slijedeći Njegov poziv, djelujemo u službi evangelizacije i produbljivanju vjere unutar Katoličke crkve preko župnih misija, kateheza za krizmanike, kampova za dječake i djevojčice, rada s mladima i raznih molitvenih susreta. U radu za jedinstvo Katoličke crkve, želimo slijediti Isusov poziv: “Da svi budu jedno, kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi…. da svijet uzvjeruje da si me ti poslao.”(Usp. Iv 17, 21)

Pretpostavka za plodove služenja jest težnja svakog člana za svetošću na koju nas Crkva uporno poziva: “Prema tome, u Crkvi su svi, bez obzira da li oni pripadaju hijerarhiji ili su vođeni od nje, pozvani na svetost, prema riječima Apostola: Ovo je volja Božja: vaše posvećenje. “(1 Solunjanima 4, 3) [1] U velikoj mjeri koristimo sredstva posvećenja koje nam Crkva nudi, naime osobnu i zajedničku molitvu, primanje svetih sakramenata, osobito svete euharistije i sakramenta pokore, razmatranje Svetog pisma i ljubav prema Mariji Majci Crkve.

Osnaženi milostima koje nam Isus daje po svojoj Crkvi, svatko od nas osjeća se – i zajednica u cjelini – kao dio mističnog tijela Kristovog, koji je prema Pavlu, Crkva. Svaki od udova ima jedinstveno poslanje, s kojim služi izgradnji tijela. Tako i Totus Tuus želi služiti u jedinstvu, ljubavi i poslušnosti Crkvi. Zato je neizbježno da darove primljene od Boga, predstavljamo pastirima Crkve i podredimo njihovom ispitu, jer na njima je “na poseban način, a ne ugasiti Duha, nego ispitati sve i zadržati dobro.” [3]

Prema riječima Svete Tereze iz Lisieuxa o njezinom poslanju: “Želim u srcu Crkve, svoje majke, biti ljubav”,  može se sažeti kratko objašnjenje svrhe Totus Tuus zajednice, zajednice koja želi živjeti pod vodstvom majke Marije, Majke Crkve,.

[1] Papa Ivan Pavao II, Redemptoris missio, 90

[2] Drugi vatikanski koncil, Lumen gentium, br. 39

[3] Ibid. broj 12